Smyrna Elementary School
1000 Sam Davis Road, Smyrna, TN 37167